În ceea ce privește mecanismele de colaborare existente la nivel național, potrivit Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în coordonarea Secretarului de stat al ANES îşi desfăşoară activitatea COMISIA NATIONALA IN DOMENIUL EGALITATII DE ȘANSE INTRE FEMEI SI BARBATI (CONES)

CONES este un organism interministerial cu scopul de a identifica cele mai bune soluții pentru dezvoltarea și implementarea politicilor publice ale ANES, precum și acela de a promova principiul egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice, pe principiul transparenței și pe cel al transversalității.

CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnaţi prin consens de acestea.

CONES are rolul de a sprijini activităţile desfăşurate de către ANES, având un rol important în introducerea perspectivei de gen în politicile şi programele derulate la nivelul fiecărui domeniu de activitate.

În baza prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, începând din anul 2005, în toate unitățile administrativ teritoriale ale României (42 de judeţe şi municipiul Bucureşti) funcționează, în coordonarea ANES, COMISIILE JUDETENE IN DOMENIUL EGALITATII DE SANSE INTRE FEMEI ȘI BARBAȚI (COJES).

COJES este o structură cu caracter informativ şi consultativ având ca principală responsabilitate promovarea şi implementarea la nivel local a valorilor şi principiilor nediscriminării pe criteriul de sex.

COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnaţi de acestea.

COJES îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

  1. promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;

  2. includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;

  3. evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local;

  4. elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

  5. promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;

  6. promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

  7. punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experienţele pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

  8. elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

OPERAȚIONALIZAREA CONES

  • La data de 13.10.2017, după o perioadă de 2 ani în care nu au mai fost organizate reuniuni, conducerea ANES a organizat Reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse între femei şi bărbaţi (CONES), impulsionând activitatea acestui for care are potrivit legii, reuniuni semestriale.

  • Pe data de 17 mai 2018, în marja Saptămânii egalitații de șanse între femei și bărbați, a avut loc cea de-a doua reuniune a CONES. La reuniune au participat secretarul general adjunct al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse din Senatul României, reprezentanți ai ministerelor membre CONES, ai organismelor sindicale și ai organismelor non-guvernamentale. În calitatea sa de președinte al CONES, secretarul de stat al ANES a prezentat stadiul actual al proiectelor de lege inițiate de MMJS/ANES, seria de acțiuni organizate în Săptămâna Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, precum și principalele direcții de acțiune pentru al doilea semestru al acestui an.

 

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333

 

CONES and COJES

English

English document

English document

CONES ta COJES

УКРАЇНСЬКА

Український документ

Український документ

CONES и COJES

Русский

Русский документ

Русский документ