Plan Național pentru împuternicirea economică și politică a femeilor perioada 2024-2028/2025-2029

 “Integrarea perspectivei de gen în politicile publice și procesele bugetare”(Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting) – COMPONENTA 8 – ROMÂNIA – CONSOLIDAREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN VIAȚA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA: INTEGRARE, GUVERNARE ȘI LEADERSHIP

BENEFICIARI – Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia, România și Italia

PERIOADA – Mai 2022- Aprilie 2024

BUGET TOTAL – 3.550.000 € (România 300.000 €)

          Promovarea egalității de gen este un principiu asumat de Uniunea Europeană și implementat în toate acțiunile sale. Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a UE, un drept fundamental și un principiu cheie al Pilonului european al drepturilor sociale. Cu toate acestea, niciun stat membru nu a atins pe deplin egalitatea de gen, iar progresele rămân limitate.

          În acest context, proiectul „Integrarea perspectivei de gen în politici publice și bugetare” a fost conceput pentru a răspunde solicitărilor de asistență tehnică din partea mai multor state membre.

          Proiectul își propune să asiste nouă autorități beneficiare din șapte state membre, la nivel central sau descentralizat, inclusiv administrațiile responsabile cu politicile de egalitate de gen, politicile sectoriale și procesele bugetare.

          Obiectivul general al proiectului este de a consolida capacitatea de a solicita statelor membre ale Uniunii Europene să integreze genul în politicile publice, prin instrumente precum evaluările impactului de gen și bugetarea sensibilă la gen.

          În scopul asigurării tuturor mijloacelor și instrumentelor de lucru necesare pentru aplicarea legislației din domeniul egalității de gen, Guvernul României, prin ANES, implementează Proiectul – INTEGRAREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE BUGETARE, finanțat din Instrumentul pentru Asistență Tehnică (TSI) care funcționează în baza Regulamentului UE nr. 240/2021 din 10 Februarie 2021 (furnizează sprijin în: elaborarea, dezvoltarea și implementarea reformelor și implementarea planului de redresare și reziliență). Programul de Asistență Tehnică (TSI 2022) este gestionat de DG REFORM în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, respectiv – Cerere de Asistență Tehnică, Regulamentul (UE) 2021/240, Articolul 9 din Regulamentul TSI.

          Proiectul vizează schimbul de expertiză între Guvernul României, State Membre ale UE (Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia și Italia) și Uniunea Europeană, în conformitate cu Strategia UE privind egalitatea de gen (2020-2025), cu referire la diferite abordări de guvernare pentru egalitatea de gen, inclusiv în domeniul abordării integratoare de gen, al bugetării de gen și al accesului femeilor la conducere și decizie.

          Proiectul competitiv va dezvolta instrumente de integrare a egalității de gen pentru a permite o analiză a rezultatelor pentru atingerea obiectivelor egalității de gen și, de asemenea, pentru a realiza primul Plan Național de acțiune pentru împuternicirea economică și politică a femeilor pentru perioada 2023-2027 (ce va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern).  Perioada implementare: Mai 2022- Aprilie 2024. Buget total – 3.550.000 € (România 300.000 €).

          Scopul proiectului –  Implementarea eficientă a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în special reducerea decalajului dintre România și majoritatea statelor membre UE, cu privire la rolul și poziția femeilor în societate și asigurarea unui echilibru în participarea femeilor și bărbați în procesul decizional. Recomandările, orientările, planurile de acțiune și propunerile de politică generate în timpul acestui proiect vor avea ca scop în cele din urmă îmbunătățirea implementării politicilor privind egalitatea de gen în Statele Membre UE, în calitate de beneficiari.

          Obiectivele generale, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul Instrumentului de Asistență Tehnică (TSI-UE /2021/240- DG REFORM):

 • să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii Europene prin sprijinirea eforturilor statelor membre de a implementa reforme;

 • să realizeze o convergență economică și socială durabilă, reziliență și redresare;

 • să sprijine eforturile statelor membre de a-și consolida capacitatea instituțională și administrativă, inclusiv la nivel regional și local, pentru a facilita tranzițiile sociale, ecologice și digitale, pentru a aborda în mod eficient provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări și pentru a pune în aplicare dreptul Uniunii Europene.

          Schimb de expertiză între Guvernul României și Statele Membre ale Uniunii Europene(UE), în conformitate cu Strategia UE privind egalitatea de gen (2020-2025), cu referire la: abordarea integratoare de gen, bugetarea de gen și creșterea și îmbunătățirea accesului femeilor la conducere și decizie.

          Obiectivele specifice în conformitate cu Regulamentul TSI, art. 4 și va contribui la atingerea acestor obiective generale, asistând autoritățile naționale în îmbunătățirea capacității acestora de: a) proiectare, dezvoltare și implementare de reforme; b) pregătire, modificare, implementare și revizuire a planurilor naționale de redresare și reziliență. Recomandările, orientările, planurile de acțiune și propunerile de politică generate în timpul acestui proiect emblematic ar avea ca scop în cele din urmă generarea de îmbunătățiri ale egalității de gen în statele membre și în UE în general.

REZULTATE

 • O analiză privind politicile egalității de gen în România. Abordarea integratoare de gen, împuternicirea politică și economică a femeilor, bugetarea de gen 2016-2022;

 • Un plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor constatate în urma Analizei;

 • 5 sesiuni de formare – pe tema – Gender responsive budgeting, în prima parte a anului 2023, în format online;

 • 5 sesiuni de formare – pe tema – Gender Impact Assessment, în prima parte a anului 2023, în format online;

 • Un Workshop internațional cu tema “Gender responsive budgeting”, organizat în perioada 18-20 Aprilie 2023, în Portugalia, la Lisabona;

 • Un Workshop internațional cu tema “Gender Impact Assessment”, organizat în perioada 7-9 iunie 2023, în Grecia, la Atena;

 • Un Ghid pe tema Gender responsive budgeting;

 • Un Ghid pe tema Gender Impact Assessment;

 • Un Plan Național de acțiune pentru împuternicirea economică și politică a femeilor pentru perioada 2024-2028 (ce va fi aprobat prin hotarâre de guvern);

 • O platformă pentru o „comunitate de practică” pentru învățarea continuă între SM UE beneficiare (Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia, România și Italia), ca mijloc de menținere a contactului pe tot parcursul proiectului, dar și în vederea realizării schimbului de expertiză.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

          MODULUL 1 – Creșterea gradului de conștientizare, formare /informare și schimb de bune practici furnizat Statelor Membre UE în calitate de beneficiari (Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia, România și Italia). 

          Rezultat 1. Creșterea gradului de conștientizare cu referire la exemple de bune practici privind integrarea perspectivei de gen la nivel mondial, UE, și exemple din Statele Membre UE privind integrarea perspectivei de gen și implementarea bugetării de gen. Elaborarea programelor de instruire și prezentarea acestora în cadrul proiectului vor fi organizate, ținând cont de posibilitatea ca acestea să poată fi reutilizate ulterior în statele membre beneficiare (Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia, România și Italia). Vor fi organizate ateliere de lucru și training-uri. În urma atelierelor și formărilor, vor fi elaborate rapoarte, inclusiv prezentări, rezumate și concluzii cheie. Vor fi elaborate materiale de vizibilitate și comunicare, ghiduri și fișe informative.

          Rezultatul 2. Sesiuni de instruire pentru beneficiari cu privire la metodologiile, instrumentele și cele mai bune practici privind integrarea perspectivei de gen și bugetarea de gen la nivel internațional și UE. Elaborarea programelor de instruire și prezentarea acestora în cadrul proiectului vor fi organizate, ținând cont de posibilitatea ca acestea să poată fi reutilizate ulterior în statele membre beneficiare. Vor fi organizate ateliere de lucru și training-uri cu participanți din Statele Membre beneficiare cu caracteristici și nevoi similare.

          Rezultatul 3. Activități de consolidare a capacităților și oportunități de învățare peer-to-peer. În cadrul acestei activități, va fi organizat un seminar pentru definirea unui plan de vizite de studiu între participanți (Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia, România și Italia). Se va crea o platformă pentru o „comunitate de practică” pentru învățarea continuă între SM Beneficiare, ca mijloc de menținere a contactului pe tot parcursul proiectului, dar și în vederea realizării schimbului de expertiză pe subiecte specifice. Oportunitățile de învățare peer-to-peer vor fi oferite și prin schimburi de experientă între funcționari publici către destinațiile alese de către fiecare beneficiar. În urma vizitelor de studiu și a schimburilor de expertiză între funcționarii publici se vor realiza rapoarte.

          MODULUL 2 –   Proiect Componenta 8 – România – “Strengthening Gender Equality in Public Life in Romania: Mainstreaming, Governance and Leadership”

 1. EVALUAREA POLITICILOR ACTUALE CU PRIVIRE LA EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN ROMÂNIA

          1.1. Realizarea unui raport analitic ce va evalua situația implementării politicilor publice în ceea ce privește egalitatea de gen, pentru a avea o perspectivă asupra modalităților de îmbunătățire a abordării integratoare de gen la nivel guvernamental. Raportul și recomandările rezultate vor fi adaptate la contextul specific al României (cadrul instituțional și legal) și vor include toți actorii relevanți din domeniu.

          1.2. Elaborarea unei foi de parcurs, sub formă de recomandări, pentru un cadru de „bună practică” la nivelul întregului Guvern și mecanisme instituționale. Foaia de parcurs (Plan de Acțiune) va avea în vedere consolidarea implementării inițiativelor, precum și impactul egalității de gen, discutarea strategiilor de implementare pentru a ghida agenda reformei egalității de gen către rezultate de succes și oferirea unui sprijin consolidat bazat pe dovezi pentru reforme adaptate și direcționate, cu scopul de a sprijini Guvernul să argumenteze și să impulsioneze implementarea acestora.

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ȘI BUGETAREA DE GEN

          2.1   Raportul de evaluare a Strategiei Naționale pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se va realiza din perspectiva valorificării rezultatelor obținute în urma implementării obiectivelor acesteia, cu impact asupra obținerii egalității de gen.

          Evaluarea strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și abordarea modului în care strategia poate fi valorificată, pentru a obține un impact, pentru a atinge egalitatea de gen. Această secțiune va evalua mecanismele de control în legătură cu acțiunile și deciziile guvernului de a realiza o egalitate mai mare între sexe. Evaluarea implicațiilor reale și potențiale ale pandemiei COVID-19 asupra instituțiilor de guvernanță și stabilirea strategiei în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. Evaluarea nevoilor și capacitatea instituțiilor naționale din domeniu de a răspunde provocărilor pe termen mediu și scurt survenite ca urmare a pandemiei generate de coronavirus.

          2.2. Evaluarea eforturilor Guvernului în privința integrării perspectivei de gen în politicile publice – Evaluarea eforturilor guvernului, realizate până în prezent în ceea ce privește abordarea integrată a egalității de gen în politicile publice. Dezvoltarea de instrumente specifice integrării egalității de gen pentru a permite o analiză a rezultatelor, pentru atingerea obiectivelor privind egalitatea de gen. Realizarea unei analize privind colectarea, utilizarea și diseminarea datelor dezagregate în funcție de gen, orientate spre rezultate. Explorarea modurilor în care strategiile guvernamentale digitale ar putea sprijini egalitatea de gen.

          2.3. Evaluarea eforturilor actuale în ceea ce privește bugetarea de gen. Evaluarea va lua în considerare eficiența politicilor actuale în promovarea egalității de gen și va realiza o serie de recomandări cu privire la modul în care perspectiva egalității de gen ar putea fi încorporată într-un mod mai explicit și mai eficient pe parcursul ciclului bugetar. Se va realiza o foaie de parcurs ce va cuprinde „cele mai bune practici” pentru consolidarea unui cadru cu privire la bugetarea de gen în România.

 1. MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ÎMPUTERNICIRII ECONOMICE ȘI POLITICE A FEMEILOR ÎN ROMÂNIA

          3.1 Evaluarea eforturilor actuale ale Guvernului României în legătură cu responsabilizarea economică și politică a femeilor și realizarea unei abordări specifice pentru consolidarea cadrului național în politici publice.

          Evaluarea mecanismelor și politicilor existente pentru a sprijini accesul femeilor la poziții de decizie. Realizarea unei analize cu privire la reprezentarea echilibrată pe criterii de gen (gender-sensitive people management), care va prezenta o imagine de ansamblu asupra planificării strategice și a cadrului instituțional care poate sprijini administrația publică în atingerea obiectivelor în favoarea egalității de gen.

          3.2. Realizarea unei propuneri pentru primul Plan Național de acțiune pentru împuternicirea  economică și politică a femeilor pentru perioada 2024-2028.

          Evaluarea eforturilor actuale ale Guvernului României în legătură cu împuternicirea economică și politică a femeilor și consolidarea cadrului legislativ național și al politicilor publice. Realizarea primului Plan Național de acțiune pentru împuternicirea economică și politică a femeilor pentru perioada 2024-2028.

          3.3. Realizarea unui instrument pentru a consolida guvernarea și abordările centrate pe victime cu scopul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor (VAW).

          Consolidarea guvernării și a abordărilor centrate pe victime cu scopul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor (VAW), pe baza strategiei naționale a României în acest domeniu. Realizarea de instrumente pentru a consolida reziliența în cadrul viitoarelor programe destinate VAW pentru a ține seama de situații de criză similare și evenimente neprevăzute precum pandemia globală Covid-19. Elaborarea de specificații tehnice pentru un instrument IT necesar pentru a asigura monitorizarea datelor privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VAW).

          3.4. Evaluarea domeniului de aplicare pentru un cadru de pregătire pentru situații de urgență incluziv și reprezentarea echilibrată pe criterii de gen, în concordață cu proiectarea instituțională actuală, legislația și politicile publice pentru pregătirea pentru situații de urgență și gestionarea dezastrelor și adecvarea acesteia în contextul crizei Covid-19;

          Elaborarea unui cadru strategic pentru introducerea abordării integrate a egalității de gen în sistemele de gestionare a riscurilor de dezastre, inclusiv o analiză solidă a perspectivei de gen în măsurile de urgență și un studiu de caz pentru reprezentarea echilibrată pe criterii de gen, la nivelul organismelor de intervenție în caz de dezastru și criză și de luare a deciziilor.

Analiză privind politicile egalității de gen în România. Abordarea integratoare de gen, împuternicirea politică și economică a femeilor, bugetarea de gen 2016-2022

Galerie foto