INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare și se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation).

Datele cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, ANES va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date cu caracter personal să se facă cu respectarea următoarelor principii:

  • Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);

  • Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);

  • Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);

  • Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);

  • Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;

  • Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată).

Regulamentul UE 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta,  se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) prelucrează date cu caracter personal care acoperă un segment de categorii de persoane, respectiv: furnizori publici și privați și beneficiari ai serviciilor sociale din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, beneficiari ai liniei telefonice 080050033, specialiști din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, petenți, terți care formulează cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public sau parteneri contractuali sau instituționali ai ANES, personal ANES, persoane eligibile/participanți etc.

Scopul colectării și prelucrării în cadrul ANES

Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, ANES, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor- RGPD).

În conformitate cu prevederile legale, scopurile colectării datelor sunt strict referitoare la exercitarea atribuțiilor legale de autoritate de stat în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și în domeniul violenței în familie, în conformitate cu legislația de organizare și funcționare a ANES și cu atribuțiile specifice sectorului de activitate.

Perioada de stocare și criteriile utilizate pentru determinarea perioadei sunt cele prevăzute în legislația națională aferentă regimului de stocare și arhivare a documentelor care conțin respectivele date cu caracter personal.

Ştergerea înregistrărilor care cuprind datele cu caracter personal obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la nivelul ANES se face după 30 de zile, cu excepţia cazurilor temeinic justificate, când această durată poate fi depăşită numai cu aprobarea conducerii instituției.

Temeiul juridic în baza căruia ANES prelucrează datele cu caracter personal ale petenților

Datele cu caracter personal gestionate de ANES în procesul de soluționare a petițiilor, în condițiile legii, sunt destinate exclusiv utilizării de către ANES în realizarea atribuțiilor și competențelor sale legale.

ANES prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate anterior, în baza următoarelor temeiuri:

–  în baza consimțământului persoanei vizate, dacă acesta a fost acordat (de ex.: call-center 0800500333, petiție);

–  în baza obligațiilor legale aflate în sarcina ANES (exercitarea atribuțiilor legale de autoritate de stat în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și în domeniul violenței în familie, în conformitate cu legislația de organizare și funcționare a ANES și cu atribuțiile specifice sectorului de activitate, cu legislația în vigoare care reglementează activitățile specifice sectorului de activitate, cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare).

Drepturile persoanelor a căror date cu caracter personal sunt colectate și/sau prelucrate

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele acestora cu caracter personal.

Conform prevederilor legale aplicabile, persoana vizată are următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a depune plângere și dreptul de retragere a consimțământului.

Persoana vizată poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa de e-mail: dpo@anes.gov.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Int. Camil Petrescu nr. 5, sector 1, cod poștal 010541, București.

Date referitoare la responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul ANES: telefon – 021 313 00 59, email: dpo@anes.gov.ro.

Autoritatea națională de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediul în Municipiul București, Strada Olari nr.32, sector 2, cod poştal 024057.

Telefon: 021/252.55.99

Fax: 021/252.57.57

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Regulamentul UE 679 din 2016.pdf

eur-lex.europa.eu    

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333