Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) funcționează ca instituție de specialitate a administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu personalitate juridică, având atribuții în elaborarea, coordonarea și aplicarea strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
Misiunea ANES este aceea de a promova principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex și de a preveni și combate violența domestică, prin implementarea unor măsuri, politici și programe adaptate nevoilor victimelor.
ANES a fost înființată potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2016, i-au fost stabilite funcțiile și principalele atribuții.
În exercitarea funcției sale de autoritate de stat, în cele două domenii de competență, ANES asigură coordonarea implementării a două documente programatice: Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul).
De asemenea, activitatea Agenției este guvernată de prevederile a două acte normative, respectiv: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată.

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333