CONFERINȚĂ DE PROMOVARE A PROIECTULUI „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”cod MySMIS 129157.
În data de 11 februarie 2020, s-au desfășurat la București lucrările Conferinței de promovare a Proiectului „Incluziune și Egalitate de Șanse Post 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”, valoarea totală a Proiectului este de 6,247,238.21 lei din care 5,643,732.69 contribuție UE, cu o perioadă de implementare de 12 luni.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul beneficiarului, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și al celor doi parteneri: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Școala Națională de Studii Politice și Administrative și a avut ca invitați reprezentanți ai Comisiei Europene în România, ai Autorității de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, ai instituțiilor publice centrale și locale, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale relevante pentru domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și cel al prevenirii și combaterii violenței domestice.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității administrative a Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați de a fundamenta pe dovezi politicile publice din aria de responsabilitate, respectiv dezvoltarea cadrului strategic național privind egalitatea de gen post 2020, conform cerințelor stabilite de Comisia Europeană, în vederea îndeplinirii condițiilor favorizante esențiale pregătirii documentelor aferente Cadrului financiar multianual al Uniunii Europene post 2020 și accesării FESI în perioada 2021-2027.
În intervenția sa, Secretarul de Stat al ANES, doamna Mihaela ANDREIANU a punctat principalele rezultate înregistrate pâna în prezent în cadrul proiectului, menționând, de asemenea, ca element de noutate, realizarea unei „Analize diagnostic în domeniul egalității de gen în România în perioada 2014-2019”, ce constituie suport pentru viitorul cadru strategic național din domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
În acest sens, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a luat  inițiativa constituirii unui grup de lucru interinstituțional, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale(MMJS) și cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative(SNSPA), la care au fost invitați să participe experți ai autorităților publice centrale cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al prevenirii și combaterii violenței domestice, cu expertiză relevantă în elaborarea, implementarea sau monitorizarea programelor și strategiilor din domeniul egalității de gen și al violenței domestice (17 entități publice și private).
Grupul de lucru interinstituțional are un rol consultativ și de supervizare a acțiunilor legate de elaborarea Analizei diagnostic, pe baza căreia se vor redacta două documente programatice, respectiv o strategie și un plan de acțiuni în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al prevenirii și combaterii violenței domestice, cu orizont de timp 2022-2027. Astfel, până în prezent, ANES și  partenerii săi, MMJS și SNSPA, au organizat 3 reuniuni de lucru. 
În cadrul acestor reuniuni au fost prezentate rezultatele „Analizei diagnostic în domeniul egalității de gen în România în perioada 2014-2019”, precum și primul draft al structurii pentru Cadrul Strategic Național privind egalitatea de gen post 2020, după cum urmează :
Obiectivele generale pentru proiectul de cadru strategic național  privind egalitatea de gen post 2020 (2021-2027) vizează: educaţia, piaţa muncii, împuternicirea economică a femeii, participarea echilibrată la decizie,  abordarea integratoare de gen, prevenirea și combaterea violenței domestice și violenței de gen, măsuri de sprijin și protecție pentru victimele violenței domestice și de gen prin dezvoltarea serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice și de gen, capacitate instituțională și infrastructură socială.
Acest demers realizat printr-un proiect, reprezintă o premieră și un real progres în sensul realizării unui document de politică publică bazat pe identificarea nevoilor cu sprijinul experților din mediul academic și din zona guvernamentală, în consultare cu  membrii societății civile.
Consider că implementarea cu success a acestui Proiect va determina întărirea capacității MMPS și ANES de a fundamenta politici publice adecvate, eficiente, sustenabile, adaptate nevoilor specifice ale grupului vizat, bazate de dovezi provenind din analizele diagnostic realizate pe baza datelor statistice ale SNSPA. ” a declarat Secretarul de Stat al ANES, doamna Mihaela ANDREIANU
În cea de-a doua parte a evenimentului, lucrările au continuat cu prezentarea documentelor strategice care vizează incluziunea socială, elaborate în cadrul Proiectului, cu prezentarea documentelor strategice care vizează egalitatea de gen, elaborate în cadrul proiectului și a tuturor demersurilor premergătoare efectuate. În încheiere, au fost prezentate etapele ulterioare preconizate pentru implementarea proiectului.

 Galerie Foto: