Comisia Europeană și Preşedinţia în exercițiu a UE – Grupul la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen

Reuniunile sunt prezidate de Comisia Europeană şi se desfăşoară în colaborare cu Preşedinţia în exerciţiu a UE. Creat în 2001, Grupul la Nivel Înalt este compus din reprezentanţi la nivel înalt responsabili cu problematica egalităţii de gen la nivel naţional, desemnaţi de fiecare stat membru. Se reuneşte de 2 ori pe an la începutul fiecărei Preşedinţii UE şi stabileşte liniile directoare ale politicii pe egalitate de gen ale UE, corelate cu priorităţile Preşedinţiei UE.

Comisia Europeană – Comitetul Consultativ pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați

Constituit ca un grup de lucru în subordinea Comisiei Europene, în baza Deciziei Comisiei nr. 95/420/EC din 19 iulie 1995 de amendare a Deciziei nr. 82/43/EEC privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Comitetul sprijină Comisia Europeană în proiectarea şi realizarea acţiunilor UE destinate promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Comitetul promovează schimburi permanente de experienţe, politici şi practici relevante între statele membre şi nu numai.

Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) – Rețea Tematică Dezvoltarea Competențelor în Egalitatea de Gen

Potrivit Regulamentului (CE) nr.1922/2006 al Parlamentului European şi Consiliului din decembrie 2006, privind înfiinţarea Institutului European pentru Egalitatea de Gen.

Forumul de experți este organismul consultativ al Institutului, principala sa funcție este de a furniza cunoștințe de specialitate în domeniul egalității de gen, fiind format din membri din organisme competente specializate în probleme de egalitate de gen, din cadrul fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

De asemenea, în cadrul Forumului participă membri desemnați de Parlamentul European, precum și de Comisia Europeană și reprezentând părțile interesate la nivel european. Statele membre și Comisia vizează realizarea unei reprezentări echilibrate între bărbați și femei în Forumul Experților. Membrii sunt desemnați pentru o perioadă de trei ani.

În calitate de organism autonom, EIGE funcționează pe baza politicilor și inițiativelor Uniunii Europene. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene definesc obiectivele și sarcinile Institutului.  În regulamentul său de înființare i-au atribuit rolul central de a aborda provocările și de a promova egalitatea între femei și bărbați în întreaga Uniune Europeană.

EIGE contribuie la promovarea egalității de gen în Europa prin furnizarea de expertiză la nivel înalt pentru Comisia Europeană, Parlamentul European, precum și statelor membre și țărilor din procesul de extindere.

Consiliul Europei – Comitetul European pentru Coeziune Socială, Demnitate Umană și Egalitate (GEC)

Comisia pentru Egalitate între Femei și Bărbați (Gender Equality Commission – GEC) are drept scop sprijinirea procesului de integrare a problematicii egalității între femei și bărbați în toate politicile Consiliului Europei (COE) și eliminarea decalajului între angajamentele luate la nivel internațional și realitatea femeilor din Europa.

Comisia, ai cărei membri sunt desemnați de statele membre, furnizează consiliere, orientare și sprijin celorlalte organisme ale COE și statelor membre.

Consiliul Europei – Comisia pentru Egalitate de Gen – Direcția Generală a Democrației (Punct National de Contact)

Comisia pentru Egalitate între Femei şi Bărbaţi (GEC) a Consiliului Europei are drept scop sprijinirea procesului de integrare a problematicii egalităţii între femei şi bărbaţi în toate politicile Consiliului Europei şi eliminarea decalajului între angajamentele luate la nivel internaţional şi realitatea femeilor din Europa. Comisia, ai cărei membri sunt desemnaţi de statele membre, furnizează consiliere, orientare şi sprijin celorlalte organisme ale Consiliului Europei şi statelor membre.

Punctele Naţionale de Contact (NCP) sunt legătura între Programul Transversal al Consiliului Europei şi actorii şi mecanismele responsabile la nivel naţional pentru problematica egalităţii între femei şi bărbaţi. Rolul lor este acela de a promova la nivel naţional standarde internaţionale destinate depăşirii decalajului dintre egalitatea legală şi cea reală în statele membre. De asemenea, NCP sunt o sursă de informaţii şi expertiză pentru programele de cooperare ale Consiliului Europei în domeniu. GEC sprijină reţeaua acestor PNC, în particular, prin conferinţe tematice anuale de schimburi de experienţe şi bune practici ce vizează progresul în acest domeniu.

Consiliul Europei – Platforma Europeana pentru Coeziune Socială – PECS

Mandatul Platformei Europene pentru Coeziune Socială este de a susține și sprijini procesul de reformă al Secretariatului General al Consiliul Europei, în domeniul coeziunii sociale prin promovarea accesului efectiv și egal la drepturi sociale, prin integrarea coeziunii sociale în activitățile tuturor comitetelor și structurilor organizației, prin diseminarea de bune practici și examinarea noilor tendințe și provocări, abordarea problematicii în mod inovativ cu includere prespectivei de gen.

Platforma susține și sprijină procesul de reformă a Secretariatului General în acest domeniu prin promovarea exercitării egale și efective a drepturilor sociale, asigurându-se că o perspectivă de coeziune socială este integrată în activitățile tuturor comisiilor și organismelor relevante ale organizației, prin partajarea bunelor practici și prin examinarea noilor tendințe și provocări.

Comisia ONU privind condiția femeii (CSW)  

Conform mandatului său, Comisia privind condiţia femeii (CSW) este însărcinată cu elaborarea unor studii, rapoarte şi recomandări privind drepturile femeii. A jucat un rol important în iniţierea unor programe ONU, pentru eradicarea de jure şi de facto a discriminării faţă de femei, inclusiv elaborarea principalelor tratate contemporane referitoare la drepturile femeii.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)  – Reuniunea anuală de Implementare – Dimensiunea Umana (HDIM)   

OSCE prin abordarea multi-dimensională, conferă statelor din spaţiul „de la Vancouver la Vladivostok” un forum de dialog şi negociere pe problematica securităţii în spaţiul euro-atlantic şi euro-asiatic, precum şi o platformă pentru parteneriatele multilaterale în acţiuni în teren. Organizaţia abordează integrat conceptul de securitate şi, din această perspectivă, acţionează pe trei dimensiuni majore: politico-militară; economică şi de mediu; umană.

OSCE este un for pentru dialogul politic la nivel înalt asupra unei game largi de aspecte de securitate şi un instrument regional cuprinzător pentru avertizare timpurie, prevenirea conflictelor, managementul crizelor şi reabilitarea post-conflict, vizând, în esenţă, creșterea încrederii între state, prin cooperare.  Prin intermediul instituţiilor sale specializate, unităţilor de experţi şi reţelei de misiuni din teren, OSCE are competenţe  si în domeniile cu impact asupra securităţii comune: măsuri de creștere a încrederii și democratizare; promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății mass-media, precum și a drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naționale.

Dimensiunea Umană

Datorită capacitaţii şi experienţei sale unice în domeniul diplomaţiei preventive, prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor, consolidării respectării drepturilor omului, a democraţiei şi statului de drept şi promovării tuturor aspectelor incidente societăţii civile.

Teme principale: respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi democraţiei; acţiuni în sprijinul organizării de alegeri democratice; libertatea mass-media; combaterea intoleranţei şi discriminării. Activităţile corespunzătoare Dimensiunii Umane sunt coordonate de ODIHR (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului); Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale; Reprezentantul pentru Libertatea Mass-Media.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)  

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.

OCDE îşi orientează activitatea în patru direcţii prioritare:

(1) (re)stabilirea încrederii în piaţă prin eficientizarea şi nivelarea mecanismelor care o fac să funcţioneze
(2) îmbunătăţirea şi consolidarea politicilor fiscale naţionale
(3) promovarea inovaţiei în economie
(4) valorificarea capitalului uman prin capacitarea forţei de muncă

OCDE promovează cu precădere reforme structurale, printr-o agendă socială axată pe combaterea inegalităţilor şi dezvoltarea durabilă.  De peste cinzeci de ani, OCDE constituie o autoritate recunoscută în plan internațional în domeniul elaborării de statistici economice și sociale, analize și date comparative.

Cei 35 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Extinderea OCDE

Criteriile de aderare la OCDE au fost stabilite în 2004 (cunoscute sub numele de criteriile Noboru) şi revizuite recent, în iunie 2017, ca urmare a finalizării activității unui grup de reflecție asupra viitorului organizației, constituit prin decizie a Conferinței Ministeriale OCDE din iunie 2016.

În prezent, după adoptarea noului cadru de evaluare a candidaturilor și în concordanță cu deciziile Conferinței Ministeriale OCDE din iunie 2017, Consiliul OCDE dezbate subiectul demarării unui nou exercițiu de extindere a organizației. Există în acest moment 6 candidaturi discutate în Consiliu – în ordine alfabetică Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România.

Stadiu actual privind Recomandarea Consiliului privind egalitatea de gen în viața publică (nr. C(2015)164).   

În luna septembrie 2017, Agenţia Națională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a răspuns solicitării privind Recomandarea Consiliului nr. C(2015)164)  egalitatea de gen în viața publică, transmițând astfel intenția de aderare la instrumentul juridic al OCDE.

Cu acest prilej au fost avansate tematicile de interes în plan național, respectiv eficientizarea aplicării inițiativelor privind egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de gen, asigurarea unui echilibru în participarea femeilor și bărbaților la procesul de decizie și conducere, atât prin campanii de conştientizare a femeilor şi bărbaţilor asupra necesităţii implicării femeilor în viaţa publică, politică, economică cât şi prin acţiuni afirmative de realizare accelerată în fapt a egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi la luarea deciziilor şi recuperarea decalajului istoric în reprezentarea femeilor.

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333