Legislație națională în domeniul egalității de șanse

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare, reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.

  • Sunt definiți termenii specifici domeniului, precum: egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, discriminare pe criteriul de sex, discriminare directă/indirectă/hărţuirea/ hărţuirea sexuală, plată egală pentru muncă de valoare egală, acţiuni pozitive, discriminare multiplă.

  • Capitolele distincte prezintă: măsurile privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, participarea la decizie, la educaţie, cultură și informare, eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de gen.

  • Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor (amenda minimă 3000 RON) prevăzute de lege se fac de către Inspecţia Muncii, respectiv inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, pentru domeniul ocupării și de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru alte domenii.

În scopul realizării angajamentelor asumate de către statul român în ceea ce privește asigurarea implementării prevederilor Convenției de la Istanbul, ANES a elaborat un set complex de acte normative care modifică și completează actele normative în vigoare din domeniu, în acord cu Angajamentul 1 asumat de România în cadrul Campaniei ONU/UN Women #HeforShe și cu recomandările Comitetului CEDAW.

Astfel că, la data de 17.07.2018, Parlamentul României a adoptat Legea  nr 178/2018 de modificare si completare a Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată in Monitorul Oficial nr 627 din 19 iulie 2018

Principalele prevederi ale Legii vizează:
– introducerea definiției violenței de gen (conform art.3 lit. d) din Convenția de la Istanbul).
– reglementarea regimului general al ocupației de expert în egalitate de șanse și de tehnician în egalitate de șanse și a atribuțiilor principale pentru aceste ocupații.
-introducerea posibilității, pentru persoanele juridice din sectorul public și din sectorul privat care au peste 50 de salariați, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, de a identifica un angajat căruia să-i repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.
– introducerea posibilității, pentru persoanele juridice din sectorul public și din sectorul privat, de a opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse, în limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale.
– includerea în componența COJES a reprezentanților DGASPC și ai Consiliului județean /Consiliului General al Municipiului București.

Măsurile pentru promovarea egalității de șanse si de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public și privat, în domeniul muncii, educației, sănătății, culturii si informării, politicii, participării la decizie, furnizării și accesului la bunuri și servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei alte forme de activitate independența, precum și în alte domenii reglementate prin legi speciale.

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333