Ateliere de lucru regionale organizate în cadrul Proiectului „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”.
În perioada 12-16 octombrie 2020, la Slobozia și Buzău s-au desfășurat lucrările Atelierelor Regionale, organizate în cadrul activităților proiectului „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”, cod MySMIS 129157.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul beneficiarului, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și al celor doi parteneri: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, având ca invitați reprezentanți din administrația publică, mediul academic și societatea civilă, cu relevanță pentru domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru cel al prevenirii și combaterii violenței domestice.
Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați de a fundamenta pe dovezi politicile publice din aria de responsabilitate, respectiv dezvoltarea cadrului strategic național privind egalitatea de gen post 2020, conform cerințelor stabilite de Comisia Europeană, în vederea îndeplinirii condițiilor favorizante esențiale pregătirii documentelor aferente Cadrului financiar multianual al Uniunii Europene post 2020 și accesării FESI în perioada 2021-2027.
Atelierele de lucru regionale au avut drept scop dezbaterea documentelor elaborate de către experții proiectului, respectiv Analiza diagnostic în domeniul egalității de gen în România, în perioada 2014 – 2019, Strategia Națională privind egalitatea de gen post 2020 și Planul de acțiuni privind egalitatea de gen post 2020.
În cadrul lucrărilor acestor ateliere, din partea ANES au participat doamnele Gianina Dimitrescu, director și Selena Vasile, consilier care au punctat principalele rezultate înregistrate în cadrul proiectului, menționând, de asemenea, următoarele aspecte:
– În viitorul cadru strategic care vizează domeniile de competență ale Agenției, proiectat pe o perioadă de 6 ani (2021-2027) au fost avute în vedere măsuri și acțiuni, care vor asigura implementarea efectivă a politicilor și legislației privind egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței domestice. Astfel, în abordarea inegalității dintre bărbați și femei, la toate nivelurile, au fost prevăzute măsuri active și vizibile de integrare a perspectivei de gen în toate politicile și programele.
– Cu această ocazie, a fost evidențiat un element de noutate care vizează domeniul, respectiv realizarea „Analizei diagnostic în domeniul egalității de gen în România în perioada 2014-2019” care a reprezentat suportul pentru elaborarea noului cadru strategic național din domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
– Acest demers, realizat printr-un proiect european, reprezintă un real progres în sensul realizării unui document de politică publică bazat pe identificarea nevoilor cu suportul experților din mediul academic, din sfera guvernamentală și în consultare cu membrii societății civile. Astfel, pe baza rezultatelor Analizei diagnostic au fost elaborare două documente programatice, respectiv: o strategie și un plan de acțiuni în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al prevenirii și combaterii violenței domestice, cu orizont de timp 2021-2027.
– Realizarea unui dialog continuu, a unui schimb de experiență și de bune practici între toți actorii relevanți din domeniul egalității de gen, precum și a cooperării între factorii de decizie și actorii relevanți, implicați în domeniul promovării egalității de gen, reprezintă elementele esențiale în asigurarea unei abordări integrate asupra problematicii egalității de gen, a prevenirii și combaterii violenței domestice.

Galerie Foto