Ateliere de lucru regionale organizate în cadrul Proiectului „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”.

În perioada 29 septembrie – 02 octombrie 2020, la Sibiu și Râmnicu Vâlcea s-au desfășurat lucrările Atelierelor Regionale organizate în cadrul activităților proiectului „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”, cod MySMIS 129157.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul beneficiarului, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și al celor doi parteneri: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, având ca invitați reprezentanți din administrația publică, mediul academic și societatea civilă, cu relevanță pentru domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru cel al prevenirii și combaterii violenței domestice.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați de a fundamenta pe dovezi politicile publice din aria de responsabilitate, respectiv dezvoltarea cadrului strategic național privind egalitatea de gen post 2020, conform cerințelor stabilite de Comisia Europeană, în vederea îndeplinirii condițiilor favorizante esențiale pregătirii documentelor aferente Cadrului financiar multianual al Uniunii Europene post 2020 și accesării FESI în perioada 2021-2027.

Atelierele de lucru regionale au avut drept scop dezbaterea documentelor elaborate de către experții proiectului, respectiv Analiza diagnostic în domeniul egalității de gen în România, în perioada 2014 – 2019, Strategia Națională privind egalitatea de gen post 2020 și Planul de acțiuni privind egalitatea de gen post 2020.

În cadrul lucrărilor acestor ateliere, din partea ANES au participat doamnele Gianina Dimitrescu, director și Selena Vasile, consilier care au punctat principalele rezultate înregistrate în cadrul proiectului, menționând, de asemenea, următoarele aspecte:

– În viitorul cadru strategic care vizează domeniile de competență ale Agenției, proiectat pe o perioadă de 6 ani (2021-2027) au fost avute în vedere măsuri și acțiuni, care vor asigura implementarea efectivă a politicilor și legislației privind egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței domestice. Astfel, în abordarea inegalității dintre bărbați și femei, la toate nivelurile, au fost prevăzute măsuri active și vizibile de integrare a perspectivei de gen în toate politicile și programele.

Cu această ocazie, a fost evidențiat un element de noutate care vizează domeniul, respectiv realizarea „Analizei diagnostic în domeniul egalității de gen în România în perioada 2014-2019” care a reprezentat suportul pentru elaborarea noului cadru strategic național din domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

Acest demers realizat printr-un proiect european reprezintă un real progres, în sensul realizării unui document de politică publică bazat pe identificarea nevoilor cu suportul experților din mediul academic, din sfera guvernamentală și în consultare cu membrii societății civile. Astfel, pe baza rezultatelor Analizei diagnostic au fost elaborare două documente programatice, respectiv: o strategie și un plan de acțiuni în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al prevenirii și combaterii violenței domestice, cu orizont de timp 2021-2027.

În cadrul dezbaterilor au fost analizate și stabilite obiectivele generale pentru proiectul de cadru strategic național privind egalitatea de gen post 2020 (2021-2027) după cum urmează: Educație, Sănătate, Piața muncii, Echilibrul dintre viața privată și viața profesională, Participarea la decizie, Abordarea integratoare de gen, Violența domestică și de gen, Eliminarea tuturor formelor de violență față de femei și fete în sfera publică și privată prin :

– dezvoltarea unui sistem unitar de servicii destinate protecției efective a victimelor violenței domestice și de gen, precum și a drepturilor acestora;

– întărirea capacității de intervenție a polițiștilor în domeniul violenței domestice și de gen, în sensul asigurării unor soluții tehnice moderne pentru probarea eficientă a faptelor de violență domestică și de gen;

– asigurarea prevenirii violenței domestice și de gen, ținând cont de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, printr-o abordare sensibilă la diferențele culturale, diferențele de vârstă și de gen;

– combaterea violenței de gen în sfera publică și în cea privată, în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în instituțiile de învățământ și la locul de muncă, la nivel central și local;

– formarea/ instruirea specifică și adecvată a tuturor categoriilor de profesioniști cu competențe specifice în domeniul violenței domestice și violenței de gen, în vederea prevenirii și combaterii eficiente a acestui fenomen;

– cunoașterea și cuantificarea reală a fenomenului violenței domestice și de gen;

– continuarea procesului de consolidare a legislației naționale în domeniul violenței de gen;

– întărirea colaborării și consolidarea parteneriatelor interinstituționale, în scopul abordării integrate și formulării unui răspuns adecvat la problematica violenței domestice și de gen prin diferite mijloace, inclusiv prin elaborarea și implementarea în parteneriat a unor acțiuni și/sau programe/proiecte specifice.

Realizarea unui dialog continuu, a unui schimb de experiență și de bune practici între toți actorii relevanți din domeniul egalității de gen, precum și a cooperării între factorii de decizie și actorii relevanți, implicați în domeniul promovării egalității de gen, reprezintă elementele esențiale în asigurarea unei abordări integrate asupra problematicii egalității de gen, a prevenirii și combaterii violenței domestice

Galerie Foto