Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați (ANES) și Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) lansează astăzi, 15 septembrie 2020, Campania pentru conștientizarea hărțuirii morale la locul de muncă, desfășurată sub deviza Hărțuirea Morală este ilegală – Pune stop relațiilor de muncă disfuncționale

Demersurile legislative privind hărțuirea la locul de muncă s-au concretizat, în luna august, prin mult așteptata modificare a legislației. Astfel, Legea nr. 167/2020 aduce modificări substanțiale OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare acestea fiind reiterate în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

„Există acum pârghii legale prin care, sancționând disciplinar, contravențional sau chiar penal hărțuirea psihologică, se asigură respectarea demnității angajaților, în deplină concordanță, atât cu necesitățile societății românești actuale, cât și cu armonizarea instrumentelor juridice internaționale”, a susținut directorul IRDO, domnul Adrian Bulgaru.

Noile măsuri legislative se încadrează în contextul internațional al preocupărilor orientate către diminuarea situațiilor care favorizează exercitarea hărțuirii la locul de muncă. În acest sens, România este parte semnatară la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei  (Convenția CEDAW), la Strategia UE privind Egalitatea de Gen: Către o Uniune a Egalității 2020 – 2025, cât și la Agenda ONU 2030, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 5.

Campania, desfășurată în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2020, are ca obiectiv conștientizarea cetățenilor cu privire la posibilitatea raportării cazurilor de hărțuire morală la locul de muncă, dar și promovarea noilor măsuri adoptate la nivel legislativ în România.

„Am convingerea că, prin reducerea cazurilor de hărțuire morală la locul de muncă, se va crea un climat favorabil, adaptat nevoilor angajatului, ceea ce  va descuraja relațiile de muncă disfuncționale, în spiritul respectului reciproc și al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați” – a declarat secretarul de stat ANES, doamna Luminița Popescu.

 Elementele de noutate aduse de actualele măsuri legislative vizează, pe lângă definirea hărțuirii morale la locul de muncă, și cadrul legal al drepturilor și obligațiilor aferente angajatului și angajatorului cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă, încadrarea juridică a faptei de hărțuire morală și sancțiunea corespunzătoare acesteia. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228723

Rezultatul campaniei are în vedere, pe de o parte centralizarea, analizarea și sintetizarea informațiilor furnizate de victime și de instituții publice, prin completarea formularelor pentru victime și organizații cu atribuții în domeniu și, de altă parte, identificarea și promovarea unor modele de bune practici în materie.

Datele vor fi discutate într-un grup de lucru inițiat de cele două entități partenere și, ca urmare, se va elabora un studiu, care să analizeze cauzele, efectele și modalitățile practice de prevenire și combatere a violenței morale la locul de muncă, integrând opiniile, comentariile și observațiile specialiștilor cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă.

Despre IRDO și ANES:

IRDO, prin Grupul de Lucru privind drepturile femeilor, a susținut demersurile și recomandările formulate de ONG-uri în domeniul combaterii tuturor formelor de violență la adresa femeilor, identificând și diseminând exemple de  bune practici. Acestea au fost sintetizate în broșura Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei. Din perspectiva modificării operate prin Legea nr. 167/2020 privind hărțuirea morală la locul de muncă, prin asumarea unui angajament comun alături de ANES, IRDO ca partener activ în cadrul acestei campanii apreciază ca esențială continuarea promovării și respectării drepturilor femeilor. Mai multe informații despre IRDO : http://www.irdo.ro.

ANES este instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Agenția a fost înființată potrivit prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. În exercitarea funcției sale de autoritate de stat în cele două domenii de competență, ANES asigură coordonarea implementării prevederilor a două legi, respectiv: Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe informații despre ANES : www.anes.gov.ro  și

 https://ro-ro.facebook.com/egalitatedesanse.

Formulare pentru victime și oragnizații

Formular organizații

Formular victime

Formularele se depun pe adresa  stophartuiremorala@anes.gov.rooffice@irdo.ro