Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor al proiectului, în parteneriat cu: Asociația TRANSCENA, Asociația ANAIS, Centrul FILIA și Asociația GRADO implementează, începând cu luna decembrie 2021, proiectul VioGen – RoJust, cod PN5002, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Apelului „Drepturile omului – implementare la nivel național”, gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială. Potrivit Contractului de finanțare nr. 3/25.11.2021/SEE valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate de către OP, pentru implementarea proiectului cu titlul „VioGen RoJust”, este de 3.621.824 lei (731.755 Euro), iar durata proiectului este de 22 luni.
Obiectivul general al proiectului este acela de a consolida capacitatea autorităților române în ceea ce privește implementarea/executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a recomandărilor de țară emise de către Consiliului Europei în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.
Proiectul își propune să aibă impact la nivel național și să genereze măsuri inovatoare replicabile la nivel național, prin care să fie promovate modificări esențiale în scopul asigurării aplicării și implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului.
Prin activitățile sale specifice, proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung, care să poată contribui în mod sistematic la creșterea gradului de înțelegere a profilului victimei violenței domestice și de gen, a nevoilor sale, și a modalităților de abordare a acestora,în scopul evitării oricăror forme de discriminare și creșterii încrederii în actul de justiție, ca un corolar al respectării drepturilor femeii ca parte esențială a drepturilor fundamentale ale omului, după cum urmează:
A1 Crearea, dezvoltarea și promovarea la nivel regional/multi-regional/național a unor mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor vulnerabile și a unor măsuri pentru combaterea discriminării și/sau pentru promovarea drepturilor omului, pilotate la nivel național, cu accent pe victime ale discriminării pe criteriul de sex și ale violenței domestice sau violenței de gen;
A2 Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire;

A3 Realizarea unei campanii naționale de informare și conștientizare a opiniei publice și a profesioniștilor din domeniul judiciar și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen cu privire la respectarea drepturilor victimelor, evitarea revictimizării și nediscriminare;
A4 Realizarea unei platforme online, ca punct resursă de informare a opiniei publice, cu segment dedicat profesioniștilor din domeniu: judecători, procurori, avocați, polițiști și componentă dedicată sesizării unor abuzuri din sistemul judiciar (poliție, parchete, instanțe de judecată) și asigurării consilierii/îndrumării persoanelor vulnerabile), cu privire la apărarea drepturilor lor și modalitățile de sesizare ale autorităților competente;
A5 Organizarea unei Caravane juridice virtuale VioGen RoJust, la nivel național, în scopul creșterii capacității instituțiilor naționale de a transpune în practică recomandările rezultate din hotărârile CEDO și alte recomandări de țară specifice;
A6 Realizarea unor activități de advocacy care să permită crearea unor mecanisme eficiente de comunicare între diferiți actori instituționali cu responsabilități în procesul de implementare a deciziilor și recomandărilor de țară pe tema abuzului, violenței domestice și violenței de gen;
A7 Elaborarea unui Studiu privind jurisprudența CEDO relevantă pentru profesioniștii din domeniul judiciar și exemplele de bună practică