Comisia naţională în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi (CONES) şi Comitet Interministerial pentru Prevenirea si combaterea violentei domestice

  • În ceea ce privește mecanismele de colaborare existente la nivel național, potrivit Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,în coordonarea Secretarului de stat al ANES îşi desfăşoară activitatea Comisia naţională în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi (CONES). CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnaţi prin consens de acestea. CONES are rolul de a sprijini activităţile desfăşurate de către ANES, având un rol important în introducerea perspectivei de gen în politicile şi programele derulate la nivelul fiecărui domeniu de activitate.

  • În baza prevederilor Legii 202/2002, începând din anul 2005, în toate unitățile administrativ teritoriale ale României (42 de judeţe şi municipiul Bucureşti)funcționează, în coordonarea ANES, Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei și bărbați (COJES), structuri cu caracter informativ şi consultativ având ca principală responsabilitate promovarea şi implementarea la nivel local a valorilor şi principiilor nediscriminării pe criteriul de sex.

  • Guvernul României a conștientizat importanța cooperării interinstituționale și a implicării deopotrivă a societății civile, și, din această perspectivă, la data de 5 octombrie 2016, prin aprobarea unui Memorandum a fost creat Comitetul Interministerial pentru Prevenirea şi combaterea violentei domestice( raspunzând prev. art. 10 din Convenția de la Istanbul), ca organism care trebuie să asigure facilitarea implementării Convenției de la Istanbul prin coeziunea tuturor actorilor relevanți în domeniu.

OPERAȚIONALIZAREA MECANISMELOR INTERINSTITUȚIONALE

1. La data de 13.10.2017, după o perioadă de 2 ani în care nu au mai fost organizate reuniuni, conducerea ANES a organizat Reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse între femei şi bărbaţi (CONES), impulsionând activitatea acestui for care are potrivit legii, reuniuni semestriale.  CONES are rolul de a sprijini activităţile desfășurate de către ANES, funcționează în coordonarea Secretarului de stat al ANES și este alcătuită din reprezentanți ai ministerelor, ai organizațiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative, şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Pe data de 17 mai 2018 a avut loc cea de-a doua reuniune a CONES – Comisia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbațim scopul reuniunii a fost acela de a identifica cele mai bune soluții pentru dezvoltarea și implementarea politicilor publice ale ANES, precum și acela de a promova principiul egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice, pe principiul transparenței și pe cel al transversalității.

La reuniune au participat secretarul general adjunct al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse din Senatul României, reprezentanți ai ministerelor membre CONES, ai organismelor sindicale și ai organismelor non-guvernamentale.

În calitatea sa de președinte al CONES, secretarul de stat al ANES a prezentat stadiul actual al proiectelor de lege inițiate de MMJS/ANES, seria de acțiuni organizate în Săptămâna Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, precum și principalele direcții de acțiune pentru al doilea semestru al acestui an.

2. La data de 29.11.2017, după un an de momentul constituirii (05.10 2016) în scopul de a asigura oportunități egale de exprimare și tratament egal pentru toți factorii relevanți în domeniu, ANES a organizat Reuniunea lărgită Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, înființat prin Memorandum de către Guvernul României  în scopul asigurării  coeziunii și cooperării interinstituționale și a implicării  deopotrivă a societății civile(conf. art. 10 din Convenția de la Istanbul).

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333