Mesajul secretarului de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Grațiela Drăghici, cu ocazia celebrării Zilei Egalității de Șanse între Femei și Bărbați – 8 Mai

„Începând cu anul 2015, România celebrează pe data de 8 Mai – Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați”, o oportunitate pentru întreaga societate românească de a se apleca asupra acestui principiu fundamental al democrației sociale și de a identifica soluții sustenabile pentru promovarea de politici publice în toate sferele vieții publice: educație, sănătate, piața muncii, participare la decizie, împuternicirea economică a femeilor și fetelor.

Pentru că egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă una dintre valorile fundamentale comune și indispensabile statelor membre UE, în societăți caracterizate prin pluralism, nediscrinimare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

România, ca stat membru al UE, are responsabilitatea de a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați în toate activitățile sale, conform art. 8 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE), precum și conform art. 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, care prevăd acest principiu și interzic discriminarea pe criteriul de sex.

Guvernul actual, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, integratorul administrației publice centrale și-a asumat promovarea și consolidarea acestui principiu prin obiective specifice cuprinse în Programul de Guvernare, care în premieră pentru România, include un subcapitol distinct alocat perspectivei de gen, denumit „Respect și demnitate pentru femei”.

Rolul ANES este acela de a asigura fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și acela de a monitoriza aplicarea și respectarea prevederilor legale în domeniu.

Aceasta pentru că inegalităţile de gen continuă să se manifeste la toate nivelurile, în domenii precum piaţa muncii, educaţia, accesul la decizie, accesul la conducere, distribuţia echilibrată a rolurilor şi responsabilităţilor familiale.

Prin urmare, sunt importante măsuri precum încurajarea accesului femeilor la educație de nivel universitar, în domenii/profesii cu caracter predominant masculin, încurajarea creșterii ponderii femeilor în funcții cu grad decizional ridicat, promovarea egalităţii de gen ca factor esenţial al combaterii sărăciei şi reducerea decalajului dintre România şi majoritate a statelor occidentale, cu privire la rolul şi poziţia femeilor în societate.

Am convingerea că educația și formarea, într-un spirit de egalitate, justiție, toleranță, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, contribuie la consolidarea culturii democratice.

De asemenea prin reafirmarea angajamentului la nivel guvernamental, consolidăm prioritatea acordată educației, în ceea ce privește dimensiunea de gen, în special educația în spiritul respectării valorilor democrației sociale.

Prevederile constituționale reprezintă premisa esențială pentru crearea unei societăţi cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi şi, în care, diferenţele dintre femei şi bărbaţi trebuie să fie integrate altfel încât să se asigure un echilibru real și constant.

Pornind de la aceste premise, afirm cu convingere că prin asumarea și punerea în aplicare a angajamentelor guvernamentale în sensul nediscriminării vom asigura drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.”